Ispis E-mail Facebook
Ponedjeljak, 29 Studeni 2010
sadnice

Autor: Ivana Vran?i?

Op?ina Hrvace i Županija splitsko–dalmatinska nastavljaju s programom nabave i sufinanciranja sadnoga materijala, odnosno kupnje sadnica vo?ki i vinove loze na podru?ju ove Op?ine. Program se provodi ve? pet godina i do sada su Županija, Op?ina i krajni korisnici nabavili sadnica u ukupnom iznosu od 1 milijun i 300 tisu?a kuna.

Dok su ranije Hrvata?ani bili zainteresirani za sadnice jabuka, krušaka i maslina, posljednjih godina ve?i interes vlada za sadnice vinove loze i to za debit, merlot, babi?, plavina i druge sorte koje se uzgajaju na ovim podru?jima.

Kao i ranije, Županija i Op?ina Hrvace i ove ?e godine sufinancirati nabavu sadnoga materijala u dvotre?inskom iznosu tako da ?e poljoprivrednik pla?ati samo 1/3 cijene sadnice.

Poljoprivrednici koji su zainteresirani za kupnju sadnica trebaju se javiti u op?inske prostorije do 10. prosinca ove godine. Uvjet je da su upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvo?a?a i da imaju osiguranu poljoprivrednu površinu od tisu?u metara kvadratnih na kojoj planiraju zasaditi vo?ke i vinovu lozu.

Županija je donijela zaklju?ak kako ove godine ne?e sufinancirati sadnice maslina u op?inama i gradovima zagorskog dijela Županije. Razlog je ekonomska neisplativosti s obzirom da zime znaju biti oštre pa dolazi do promrzavanja sadnica. U Hrvacama je ranije posa?eno preko 2 i pol tisu?e sadnica maslina.

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako želite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv