Ispis E-mail Facebook
ÄŚetvrtak, 25 Studeni 2010
sutina02

Piše: Ante Boti?   Foto: Slaven Kardoš

Javna ustanova za upravljanje zašti?enim prirodnim vrijednostima Splitsko-dalmatinske županije koja je utemeljena 1996. godine, po?ela je s ozna?avanjem zna?ajnih krajobraza na podru?ju Cetinskog kraja.

Rije? je o krajobrazima koji su zašti?eni od 2000. godine.

Tako su jutros djelatnici ove javne ustanove, postavljanjem dviju tabli, ozna?ili podru?je Sutine - površine 462 ha.

Na tablama se nalazi tekst na hrvatskom i engleskom jeziku o zašti?enom podru?ju s naznakama o biljnom i životinjskom svijetu, te satelitski prikaz tog podru?ja.

Do kraja godine na isti na?in ozna?it ?e se i iznimne prirodne ljepote u Cetinskom kraju, a to su izvori Rumina, Graba i Rude.

Ina?e pored dosada zašti?enih podru?ja prostornim planom u županiji Splitsko-dalmatinskoj za zaštitu je predvi?eno preko 80 lokaliteta.

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako želite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv