NASLOVNICA TEME Priop?enje Mira Bulja
Ispis E-mail Facebook
Priop?enje Mira Bulja
Subota, 20 Travanj 2013

pavica nebesa

Pie: Miro Bulj

Nakon nekoliko inicijativa koje sam imao i upozorenja o opasnosti od poara koji bi mogao nastati na podru?ju Pavi?a nebesa, evo napokon neto se po?elo rjeavati. Na tom terenu izvode se radovi za zatitu ume od poara, a izvodi ih sinjska umarija u skladu sa svojim planom gospodarenja, radovi prorje?ivanja borove ume i ure?enje protupoarnih prosjeka.

Svi znamo kako su Pavi?a nebesa plu?a naeg grada i uz stu?nu i pravovremenu brigu moemo tu oazu kisika, tiine i zelenila sa velikim bogatstvom flore i faune odrati i za budu?e generacije. Uz dobro planiranje i suradnju svih zainteresiranih moemo stvoriti vrlo poeljno rekreacijsko podru?je gdje ?e to vie naih sugra?ana provoditi svoje slobodno vrijeme. Brzi na?in ivota sve vie nas okre?e prirodi, a mi hvala Bogu jo uvijek imamo zdravu i nezaga?enu okolinu koju samo trebamo o?uvati i u njoj uivati. Ure?ene etnice i staze za eta?e i bicikliste koje bi trebale biti ucrtane na turisti?koj karti grada i u svim promotivnim prospektima svakako bi privukle izletnike, rekreativce, a i sportae iz drugih mjesta. Pavi?a nebesa su svakako kako zdravstveni tako i turisti?ki potencijal Sinja, samo to trebamo znati iskoristiti. Koliko uloimo u ono to nam je Bog dao, toliko ?e nam se to i vratiti. I dalje ?u se zalagati kako bi se ure?enje Pavi?a nebesa dovelo do kraja i bilo na zadovoljstvo svih nas, a poglavito kako bi se o?uvali izvori pitke vode na tom podru?ju. U svom programu kao kandidat za gradona?elnika Sinja sa svojim suradnicima, od kojih je kandidatkinja za do gradona?elnicu g?a Martina Barbi? dipl. in. umarstva, pristupili smo stru?no i sa posebnom panjom ovom projektu.

 

Kandidat za gradona?elnika Grada Sinja

Miro Bulj

Sinj, 20. 04. 2013. god.

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Priop?enje Mira Bulja