NASLOVNICA TEME Sje?anja Nevena Bazine
Ispis E-mail Facebook
Sje?anja Nevena Bazine
Subota, 01 Lipanj 2013

croangelsi02

Pie: Neven Bazina, prvi zapovjednik 2. bojne 4. brigade ZNG-a

'Bio je to teak i trnovit put ali istodobno put ponosa i slave. Tim putem prolo je 460 vitezova od kojih je 27 dalo svoje ivote.'

 I dio: FORMIRANJE 2. BOJNE 4. BRIGADE ZBORA NARODNE GARDE - SINJ

Formiranje 2/4 br. ZNG po?elo je 01. lipnja 1991. godine, a zbog objektivnih razloga moram se vratiti u 1990. godinu.

Po raspisivanju prvih demokratskih izbora u RH, JNA je planirala sve naoruanje teritorijalne obrane RH i Sekretarijata za narodnu obranu op?ine Sinj pohraniti u skladita i da su nedostupna novoizabranoj vlasti.

Sekretarijat za NO Op?ine Sinj nije predao 133 pitolja i manje koli?ine streljiva. Za djelatnike Sekretarijata sa sekretarom na ?elu pripreme za obranu po?ele su 17. kolovoza 1990. godine balvan revolucijom u selu Civljane - Op?ina Knin.

Zbog sloene politi?ke situacije u Hrvatskoj, a posebno zbog blizine Knina te prisutnosti jakih snaga jugoarmije u Sinju (4 vojarne) pripreme za obranu u Cetinskoj krajini po?ele su 08/1990.

 

Te pripreme obuhva?ale su slijede?e:

- naoruavanje dragovoljaca u Sinjskoj op?ini, a posebno okruenog sela Kijevo,

- potpuna logisti?ka opskrba sela Kijevo,

- zatita vitalnih objekata,

- stalni nadzor objekata jugoarmije,

- priprema ljudstva za ratna djelovanja.

 

PRIPREMA ZA FORMIRANJE ZBORA NARODNE GARDE

U 03/1991. godine sa sekretarima narodne obrane od Zadra do Dubrovnika vri se koordinacija i priprema za ve?i stupanj organiziranja otpora jer je situacija u RH bila izuzetno teka i sloena.

Iz Ministarstva obrane RH bili su prisutni general Tomislav Bjondi?, Zvonko Sesar, Marijan Dev?i? i Bekir Dedi?.

Na tom sastanku date su osnovne smjernice i postavljeni zapovjednici za formiranje djelatnog sastava 4. br. ZNG.

Povijesni trenutak je 28. travnja 1991. godine kad je formirana prva profesionalna postrojba 4. brigada Zbora narodne garde Split.

 

ZAPOVIJED O FORMIRANJU 2/4.br.ZNG I POSTROJAVANJE - 01. LIPNJA 1991. GODINE

Dana 01. 06. 1991. godine bilo je postrojeno 105 pripadnika u Centru za obuku Trilj.

Zbog nedostatka odora pripadnici su bili aroliko odjeveni.

Odmah se krenulo sa vojnom obukom sa naoruenjem koje smo imali na raspolaganju.

Dolaskom 10 redarstvenika sa naoruanjem iz Zagreba (me?u kojima je bio sadanji ministar obrane stoerni brigadir Ante Kotromanovi? nije se zadrao).

15/16. 06.1991. godine, dobili smo prvih 10 AP za straarsku slubu.

Od PU splitsko dalmatinske dobili smo 84 komada oruja sa streljivom. Zbog sigurnosnih razloga krajem 6. mjeseca 1991. godine prelazimo u Osnovnu kolu 'Kamenica' u s.Otoku gdje nastavljamo sa obukom,a izvrili smo i prvo bojevo ga?anje.

Iz Resnika dobio sam 2 RPG sa 6 mina, a raznim kanalima iz PP Trogir dobijam neto trenutnih i kumulativnih mina.

Dolaskom gospodina Zdravka karpe dana 17. 07. 1991. godine predajem postrojbu.

I dalje ostajem u postrojbi na ustrojbenom mjestu pomo?nika zapovjednika za logistiku 2/4 br. ZNG i u?estvujem u tekim borbama sa jugosoldateskom u Vrlici i na Peru?i.

 

Krajem 1991.godine 2.bojna odlazi na juno ratite gdje je dala zna?ajan doprinos u obrani Dubrovnika i juga Hrvatske.

Bila su to teka vremena kada smo imali nedovoljno obu?ene vojnike,slabo naoruane i pod stalnom prismotrom raznih obavjetajnih slubi i jugoarmije.

 

Legendarna 2. bojna ratovala je pod imenom 'HRVATSKI AN?ELI' i zasigurno ostavila neizbrisiv trag u povijesti obrane Dalmacije,na sinjskom i junom bojitu. Bio je to teak i trnovit put ali istodobno put ponosa i slave. Tim putem prolo je 460 vitezova od kojih je 27 dalo svoje ivote. Od posljedica rata umrlo je 16 pripadnika, a njih preko 280 ima trajne posljedice i invalidi su Domovinskog rata.

 

 

 

 

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako elite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASLOVNICA TEME Sje?anja Nevena Bazine