Ispis E-mail Facebook
Subota, 27 Travanj 2013

vad 02

Autor: Ante Boti?

Hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Marka? po?asni su ?lanovi Viteškog alkarskog društva. Ovu odluku jednoglasno su izglasali svi nazo?ni ?lanovi Skupštine VAD-a uz dugotrajan pljesak. Ovaj Prijedlog VAD-u je upu?en od strane UHBDDR-a i ostalih braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata s podru?ja Sinja i Cetinske krajine.Na današnjoj redovnoj Skupštini Viteškog alkarskog društva nazo?ilo je 129 od 223 ?lana, te gosti. Na po?etku pozdravne rije?i uputili su u ime Grada Sinja gradona?elnik Ivica Glavan, a u ime sinjskog Svetišta gvardijan fra Petar Klapež.

O aktivnostima VAD-a u posljednjih godinu dana, 297. alci, te poduzetim aktivnosti i pripremama za 298. alku i proslavu 300. alke govorio je predsjednik VAD-a Stipe Juki?, koji je podsjetio na projekte koje Društvo namjerava privesti kraju do 300. alke. Rije? je o ure?enju Alkarskog trkališta i nabavi novih tribina ?ija je cijena oko 8 miljuna kuna. Juki? je istaknuo kako je ovaj projekt prijavljen na natje?aj Identifikacija turisti?kih projekata za strukturne fondove EU-a. Juki? je izrazio nadu kako ?e temeljem toga i ovaj projekat biti realiziran.

Što se ti?e radova na dovršenju izgradnje Alkarskih dvora, otvaranju Alkarskog muzeja, izradi suvenira i poštanske marke na temu Alke, izdavanju prigodnog zlatnog i srebrnog novca, literarnom, likovnom, foto i filmskom natje?aju, sre?ivanju arhiva VAD-a, istraživanju u venecijanskom i carigradskom arhivu, snimanju filma o Alci, filmskom festivalu na temu Alke, simpoziju o Alci, zborniku radova simpozija o Alci, monografiji Alke na hrvatskom i engleskom jeziku, leksikonu Sinjske alke, te projektima Sinja, Juki? je kazao kako sve aktivnosti idu prema svom planu unato? sveobuhvatnom gospodarsko-recesijskom stanju, koje malo otežava cijeli projekat.

Juki? je tako?er u izviješ?u naveo kako VAD uz pomo? Grada Sinja kontaktira velike hrvatske gradove da se svojim projektima uklju?e u kulturna doga?anja vezana za proslavu 300. obljetnice Alke, a pokrenut ?e se i inicijativa da se Sinj 2015. godine proglasi gradom kulture Republike Hrvatske.

Na kraju izvješ?a Juki? se zahvalio svima koji su na bilo koji na?in pripomogli da 297. alkarske sve?anosti budu tako dobro organizirane, istaknuvši pri tomu pokrovitelja predsjednika Ivu Josipovi?a i posebno puk Sinja i Cetinskog kraja. Na kraju je pozvao sve da se uklju?e u rad kako bi i ovogodišnja 298. alkarska nadmetanja, koja po?inju Barom 2. kolovoza, bila tako?er uspješna, na ponos svih žitelja Cetinskog kraja i Hrvatske.

 

vad 01

 

Izvješ?e Upravnog odbora, te izviješ?a vojvode Ante Vu?i?a, ?asnog suda, Nadzornog odbora i financijskih izviješ?a, prihva?ena su uz jedan suzdržani i jedan glas protiv. Ina?e u 2012. godini ostavrena je razlika izme?u prihoda i rashoda,tj.višak prihoda u iznosu od 376.285,83 kune.

U raspravi po spomenutim izviješ?ima kratka rasprava vodila se na izvješ?e predsjednika VAD-a. Naime na samom po?etku rada skupštine Miro Bulj je predlagao da se kao dodatna to?ka u dnevni red stavi izviješ?e zbog ?ega alkarski barjak nije prošle godine sudjelovao u procesiji za blagdan Velike Gospe. Nakon što mu je predsjedavaju?i radnog predsjedništva dr. Ivan Nasi? rekao da to može provesti u raspravi po izvješ?ima, Bulj je odustao svog prijedloga.

U vremenu predvi?enom za izviješ?a, Bulj je kazao kako ga žalosti ?injenica što po prvi put od kako je neovisne Hrvatske u procesiji za Veliku Gospu nije bilo barjaka VAD-a, što smatra uvredom za puk Sinja i Cetinskog kraja. Tako?er je naz?ne ?lanove skupštine podsjetio na pismo koje uputio Upravi društva zbog kojih razloga izlazi iz Upravnog odbora, na kraju kojega je istaknuo 'da su se naši preci ovako ponašali na svetinje 1715. sada bi ovdje bilo otomansko carstvo i sultan'.

U kratkoj raspravi na ovu temu predsjednik društva Stipe Juki? kazao je kako je bilo odre?enih razli?itih stajališta u pogledu aktivnosti VAD-a za procesiju, ali je u kona?nici sve odra?eno prema statutu VAD-a, te da nema potrebe za daljnjim raspravama, jer VAD, Grad Sinj i Svetište dobro sura?uju na mnogim projektima.

Dražen Pavlovi? u raspravi je tražio da se za idu?u skupštinu u raspravu stavi i njegov zahtjev koji je uputio Upravi društva prošle godine, u kojem je naveo kako je ponovno u društvo ne statutarno primljen bivši vojvoda, aktualni ministar obrane Ante Kotromanovi?.

Ivan Vrca u raspravi je govorio o problemima koji se pojavljuju tijekom prolaska alkarske povorke ulicima Sinja, zbog ?ega je nakon prošlogodišnje Alke poskliznio konj alkara Tina Radanovi?a i ozlijedio dugogodišnjeg arambašu i štitonošu Branka Ezgetu. Ovom prigodom nazo?ni Ezgeta javno se zahvalio upravi VAD-a, alkarima, alkarskim momcima, medicinskom osoblju i svim ljudima koji su mu pružili pomo? i bili uz njega za vrijeme oporavka.

?lanovi skupštine izvješteni su kako je umjesto Mira Bulja u upravni odbor kooptiran dr. Tomislav Župi?, a u Viteško društvo primljeno je novih 27 ?lanova tako da sada VAD ima 250 ?lanova. Po ovoj to?ci raspravljao je Dražen Pavlovi? traže?i da se prime novi ?lanovi, ali da nemaju mogu?nosti glasovanja na izbornoj skupštini slijede?e godine. Tajnik društva dr. Ivan Nasi? Pavlovi?u je odgovorio kako temeljem statuta Upravni odbor prima nove ?lanove, a sukladno tome slijede i njihove obveze, a to je sudjelovanje u radu skupštine što podazumrjeva i mogu?nost sudjelovanja u izboru dužnosnika VAD-a.

 

vad 03

Ispis E-mail Facebook

Registrirajte se ako želite komentirati ovaj ?lanak.

 

 

 banner javni poziv